شورای شهر

محمد قدیری
رئیس شورا اسلامی شهر جوپار
مهرداد شهیدی زندی
حمیدرضا زندمقدم
خزانه دار
محمد حسنی
مهدی زندی

رویدادهای تاریخی


نظرسنجی

میزان رضایت از خدمات شهرداری؟

ارتباط با شهردار